Intézmény neve:

Zamárdi  Napköziotthonos Óvoda

Szabályzat típusa:

Házirend

Intézmény székhelye, címe:

8621 Zamárdi, Széchenyi u. 16.

Intézmény OM-azonosítója:

033919

Intézmény fenntartója:

Zamárdi Város Önkormányzata

Intézmény vezetője:

Barta Ilona

Intézményvezető-helyettes:

Széll Attiláné

 

I. A házirend célja, feladata és tartalma

 

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi életének megszervezését.

A házirendben megfogalmazott szabályok vonatkoznak a gyermekekre, szüleikre, az intézmény valamennyi dolgozójára és az óvodát meglátogató külsős személyekre is (pl.: szerelők, külső óraadó, előadó).

A házirendünket óvodánk Pedagógiai Programja és a működésünket szabályozó SZMSZ-szel ,Munkatervvel összhangban készítettük.

A házirend elkészítésének legfontosabb jogszabályi háttere: 

2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,

2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről  

20/2012.(VIII.31.)EMMI – rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról

1997.évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

A fenntartó oktatási koncepciója        

            

II. Általános információk

 

Az óvoda neve: ZAMÁRDI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Az óvoda címe: 8621 Zamárdi, Széchenyi utca 16.

A gazdasági iroda telefonszáma: 06-84-348-835, 06-84-545-093

A vezetői iroda telefonszáma: 06-84-348-835, faxszáma: 06-84-348-835, Mb:06/30/6332988

Az óvoda e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

az óvoda honlap elérhetősége: www.zamardiovi.hu

Az óvodavezető neve: Barta Ilona

Fogadóórája: hétfő du. 8.00-12.00, du. 14.00-17.00 (előzetes bejelentkezés alapján)

Az óvodavezető helyettes neve: Széll Attiláné

Az óvoda ügyintézőjének neve: Szabó Eszter

Az óvoda fejlesztőpedagógusa: Béres Judit

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Magda Péterné

Az óvoda gyermekorvosa: Dr. Cseh Iván Patrik

 

III. Az intézmény pontos nyitva tartása

 

A nevelési év rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben.

Az óvoda nyitva tartása alkalmazkodik a helyi igényekhez, az országos munkarendhez.

Az óvoda nyitva tartását a fenntartó engedélyezi.

1. A nevelési év meghatározása: szeptember 1-jétől augusztus 31-ig.

A tanév meghatározása: szeptember 1-jétől június 15.- ig

A nevelés nélküli napok száma 5, időpontjuk:  Tájékoztatást minden csoport faliújságján kifüggesztjük 7 nappal korábban

Nyári zárás ideje: augusztus hónap, a szülők kiértesítése minden év február 15-ig megtörténik.

Az ügyeletek megszervezésének rendje szünetek alkalmával, és a nevelés nélküli napokon:

·         Időbeli korlátozás nélkül ügyeleti ellátást lehet igénybe venni.

·         Iskolai szünetek alkalmával óvodánk nyitva tart. Az igények felmérése után összevont csoportban ügyeletet biztosítunk kijelölt csoport, ill. óvodapedagógus és a munkát segítő alkalmazottak bevonásával.

·         A nevelés nélküli napokon,  a gyermekeket összevont, ügyeleti csoportban helyezzük el.

·         A gyermekek reggel 6.30 órától 7.30 óráig, délután 16.00 órától 17.30 óráig ügyeleti csoportszobában tartózkodnak, egy ügyeletes óvónő felügyelete alatt. 7.30 óra után a gyermekekkel a saját óvónőjük foglalkozik, a saját csoportjukban.

Napi nyitva tartás: hétfőtől péntekig reggel 6.30-tól délután 17.30-ig.

Az óvoda bejárati ajtaját biztonsági okok miatt zárva tartjuk: zárva tartásának rendje:

·         Reggel: 9 óra és 12.30 óra között

·         Délben: 13.30 és 15 óra között

·         Délután: 16 órától, amennyiben valamennyi óvodai csoport már az udvaron tartózkodik.

A gyermek óvodában tartózkodásának ideje: lehetőség szerint napi 10 óra. A még mindig érvényben lévő közoktatási törvény 24. § (4) pontjának értelmében egy gyermek napi tíz óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában, annak ellenére, hogy az intézmény nyitva tartás ideje ennél hosszabb.

 

IV. Az óvoda használatba vételének rendje

 

1. Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát:

1.1. A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves koráig.

1.2. 2015.09.01-től a gyermek abban az évben, amelynek 08.31. napjáig a 3-dik életévét betölti,   a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Húsz nap igazolatlan hiányzás után a nevelési ellátás szüneteltethető.

1.3. Amikor a gyermek egészséges, és erről orvosi igazolást tud a szülő bemutatni az óvónőnek.

1.4. Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette az adott hónapra.

 

2. Óvodai beiratkozás

Az óvodai felvétel, vagy átvétel jelentkezés alapján történik.

A beíratás minden év május második hete. Erről az önkormányzat közleményben vagy hirdetményben értesíti a szülőt..

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen található, lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 2.2. Óvodánk elsősorban azokat a gyermekeket veszi fel, veszi át, akik a körzetünkben laknak. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

2.3. A helyi önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Óvodánknak fel kell venni, át kell venni azt a gyermeket, akinek kötelező  óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. Helyhiány esetén, mint kötelező felvételt biztosító óvodának, a fenntartóval közösen gondoskodni kell a gyermek elhelyezéséről egy másik óvodában.

2.4. A szülők és gyermekek számára szervezett nyílt hét során lehetőséget biztosítunk az intézmény megtekintésére és a felmerülő kérdések megválaszolására.

2.5. A beiratkozás a szülő személyes megjelenésével történik. Ekkor a szülők tájékoztatása (a házirend átadása) után a gyermek adatait rögzítjük.

2.6. A felvételről vagy az esetleges elutasításról írásban( határozat)  értesítjük a szülőket.

2.7. A beiratkozás folyamatos, a szülő gyermeke óvodai felvételét , átvételét bármikor kérheti a jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé. Az adatok igazolása érdekében a gyermek és a szülők személyazonosságát igazoló dokumentumokat be kell mutatni.

2.8. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

2.9. Minden kisgyermek  az óvodai jogviszony létestésével oktatási azonosító számot kap.

 

3. Az elhelyezés megszűnése

3.1. Megszűnik az óvodai elhelyezés az iskolai életmódra való felkészítő foglalkozások kivételével, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot hiányzik, feltéve, ha az óvoda legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette a szülőket a hiányzás következményeiről.

3.2. Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja áthelyeztetni gyermekét, az átvétel napján Ebben az esetben az átvevő óvodától visszaigazolást kell kérni, ezután az intézmény a gyermek OM azonosítóját is átadja.

3.3. Óvodaköteles gyermek igazolatlan hiányzásáról, illetve rendszeres késéséről a jegyzőt értesíteni kell.

3.4.A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására 5 éves koráig

3.5. A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján

3.6.  A beiskolázással kapcsolatos információ:Tankötelezettség megkezdésének feltétele: a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása a 6. életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek esetében. Az igazolást adhatja az óvodavezető, a Nevelési Tanácsadó, vagy Szakértői Bizottság. Ha  fejlettség egyértelműen nem dönthető el, Szakértői Bizottsági vizsgálatot kezdeményezhet a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából az óvoda, annak eldöntésére, hogy az aug. 31. a 7. életévét betöltő gyermek részesülhet-e további egy év óvodai nevelésben. (A szülő is kezdeményezhet Szakértői Bizottsági vizsgálatot.)

 

V. Gyermekek az óvodában

 

1. A gyermek jogai

1.1. A gyermek, személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek  nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

1.2. A gyermeknek joga, hogy

a)      képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében,

b)      a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt, végig pedagógus felügyelete alatt álljon,

c)      nemzetiségi hovatartozását tiszteletben tartsák,

d)     részére a nevelés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék,

e)      egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt,

f)       személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét.

g)      a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.(Gyvt.151.§(5)bek.

h)      a gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási és fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó…), felszereléseit ingyenesen használhatja. Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.

1.3. A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.

1.4. A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön

1.5. Az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

 

2. A gyermekek ápoltsága, ruházata az óvodában

2.1. A gyermek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi megfelelő méretűre le van vágva.

2.2. A szobai, udvari váltóruhát, cipőt egészségi és kényelmi szempontok szerint válasszák ki. Felvételkor minden gyermek jelet kap, hogy személyes holmijukat meg tudják különböztetni. Ezeket a jeleket, amíg óvodás használja.

2.3. Az öltözék, cipő, csizma jellel való ellátását kérjük az elcserélés elkerülése érdekében. A ruhákat, cipőket a kijelölt helyen, az öltözőben, a gyermek saját polcán, zsákjában helyezzék el.

2.4. A ruhászsákba tegyenek pótruhát (fehérnemű, zokni, póló).

2.5. Tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérése alapján) és annak tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagytorna napján.

2.6. Pihenéshez saját pizsamát használnak a gyermekek, melyet hétfőn beadnak, pénteken hazavisznek kimosásra.

2.7. A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy a gyermekek ne hordjanak kilógó zsinóros ruházatot, nyakláncot, karkötőt, gyűrűt. Gyermekeink érdekében vonatkozik a felnőttekre is az a szabály, hogy csoportszobáinkba utcai cipőben tilos belépni - kivéve rendezvényeinket.

 

3. A gyermekek étkeztetése az óvodában

3.1. A gyermekek óvodánkba napi háromszori étkezésbe részesülnek, saját konyhával rendelkezünk Az óvoda köteles a felhasznált élelmiszerekből ételmintát 72 órán át a hűtőben megőrizni (ÁNTSZ), kivéve a kirándulásokra készült tízórait és a vitaminpótlására szolgáló plusz gyümölcsöt, zöldséget.

3.2. Házilag készített süteményt, tortát a  HACCP-s előírás miatt,  szigorú ellenőrzés, ételminta használat mellett  tudunk bevenni,egyes ünnepek és rendezvények alkalmával

3.3. A gyermek egyéni etetése otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt, az óvoda területén (csokoládé, sütemény, cukorka, banán…) nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását (öltöző, folyosó) is nehezíti, kérjük ennek mellőzését!

3.4. Tej- és lisztérzékenység, cukorbetegség esetén az eltérő étkezés biztosítására lehetőség van. A szülő felelőssége az ehhez szükséges, dietetikus által előírtak beszerzése..

3.5. Az étkezések időpontja: folyamatos reggeli 8.30 és 9 óra között tízórai, gyümölcs, nyers zöldség :10.30-kor, ebéd : 12.00 és 13.00 óra között, uzsonna 15.00-kor.

3.6. Célszerű a nagyon korán (6.30 és 7 óra között) érkező gyermeket otthon megreggeliztetni, az óvodai reggelit pedig 9 óra körül tízóraiként fogyasztja el. (A korán jövőknek, ha szükséges teát és kekszet biztosít az óvoda.)

 

4. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

4.1. A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (régi nevén ÁNTSZ) által előírt szabály, hogy a tanév alatt (szeptember 1-jétől augusztus 31-ig) betegség esetén a háromnapos hiányzás után be kell mutatni az orvosi igazolást. Továbbá az első alkalommal jövő gyermek orvosi igazolást köteles hozni.

4.2. Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja az intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.

A fentiek értelmében amennyiben a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen esetben a gyermeket a lehető legrövidebb időn belül el kell vinni az óvodából. Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába.

4.3 Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos! (Kivéve az allergia, illetve a magas láz csillapítására szolgáló készítményeket, és a speciális betegségek kezelésére szolgáló, szülő által feliratott, és szülő által írásban engedélyezett készítményeket.)

4.4 Az óvónő teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyermek esetén:

Ha a gyermeket baleset éri gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz).

4.5 Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű…) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ-nek, és fertőtlenítő takarítást végez.

4.6. Az óvoda rendszeres időközönként védőnői és orvosi, fogorvosi ellenőrzést biztosít. Amennyiben ezt a szülő nem igényli, saját maga köteles megoldani és erről igazolást bemutatni.
Az óvoda orvosa évente tart vizsgálatot, szükség esetén szakorvoshoz utal. A fogorvos évenként vizsgálja a gyerekeket.

 

5. Egyéb szabályozások

5.1. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje

5.1.1.Az óvodai élet zavartalansága érdekében minden gyermeknek legkésőbb reggel 9-ig be kell érkezni az óvodába.

 Az óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át a gyermekét az óvónőnek, egyébként a kapuból elengedett gyermekért felelősséget nem tudunk vállalni, mivel az óvónő nem is tud a gyermek megérkezéséről.

5.1.2 A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy a gyermeke ne hozzon be az óvodába olyan tárgyat, amely baleset forrása lehet (gyufa, kés, tű, mobiltelefon…).

5.1.3 A gyermeket a szülők, ezenkívül az általuk megnevezett, írásban bejelentett felnőtt, illetve nagyobb testvér (18év felett) viheti haza. Ennek hiányában a gyermeket nem adja ki az óvoda!

5.1.4 A válófélben lévő szülők esetében a gyermek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására.

5.1.5 Amennyiben a gyermekért nem jönnek az óvoda zárásáig (17.30-ig), az ügyeletes óvónő kötelessége telefonon keresni a szülőt, majd 18.00 óra után, ha ez nem vezetett eredményre, jelzi az óvodavezetőnek, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

Kérjük azokat a szülőket akik gyermekeiket csak esetenként viszik haza ebéd után, reggel jelentsék be szándékukat!

5.2. Az óvodába járási kötelezettség

A harmadik életévét betöltött gyermek számára a nevelési év kezdő napjától kötelező a délelőtti foglalkozásokon való részvéte, napi 4 órában.

·         A foglalkozásokat óvodánkba: 8.00 és 12.00 óra között tartjuk.

·         A gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

·        2015.09.01.kötelező óvodába járás 3 éves kortól. Ezzel összefüggésben szigorodnak a nevelési ellátás folyósításának szabályai. Ennek értelmében a gyermek az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét megszegi, az óvodavezető jelzése alapján a gyámhatóság az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott 5 óvodai nevelési nap után felhívja a nevelési ellátás jogosultjának  figyelmét arra, hogy az adott évben igazolatlanul mulasztott 20 óvodai nevelési nap után – a jelzés beérkezésétől számított nyolc napon belül- kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál az ellátás szüneteltetését.

5.3 A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának és egészségügyi igazolásának szabályai

5.3.1 Betegség miatti hiányzás esetén csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát a gyermek.

5.3.2 Egyéb esetben, amennyiben a szülő három napnál hosszabb ideig (üdülés, külföldön való tartózkodás…) nem kívánja az óvodát igénybe venni, az intézmény vezetőjétől írásban  engedélyt kell kérni.

5.3.3. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a)      a szülő előzetesen bejelenti az óvónőnek a hiányzás okát

b)      a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

c)      a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

5.4 A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása

A szülő és a gyermek az óvónővel egyeztetet, a foglalkozáshoz és délutáni pihenéshez szükséges tárgyakat hozhat be  az óvodába.

Behozható tárgyak:  olyan személyes szőrös kisállat, takaró, párna…, amely a gyermek elalvását és az otthontól való elszakadást segíti, megkönnyíti. Előre megbeszélt esetekben, az óvónők engedélyével foglalkozási témákhoz, ünnepekhez kapcsolódó játékeszközök, könyvek is behozhatok(pl. karácsonyra kapott ajándék)

Kérjük, tekintsenek el az agresszív játékra ösztönző eszközök behozatalától, valamint balesetveszélyes tárgyaktól, játékoktól! Kérjük azt is, hogy óvodánk területére semmiféle háziállatot ne hozzanak be!

Nem hozható be az óvodába: cumisüveg, cumi, ékszerek, drága, sérülékeny játékok. Amennyiben ez mégis megtörténik, az óvoda azok megőrzésére, eltűnésért való felelősségvállalásra nem vállalkozhat.

5.5 Gyermekvédelem az óvodában

Óvodánknak a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, megbízott gyermekvédelmi felelőse van:

A gyermekvédelmi feladatokat Magda Péterné óvónő látja el. Ő tart kapcsolatot a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal ( vezetője Lovretics Gertrúda, tel.: 06-30-432-1626), valamint a Szociális Bizottsággal. A vezető óvónővel, a csoportos óvónőkkel egyeztetve teszi meg a szükséges lépéseket adott esetekben.

      Feladata többek között a hátrányos szociális helyzetben levő családok segítése. Ennek érdekében tájékoztatja az érdeklődőket az igénybe vehető segélyekről, az igénylés módjáról, javaslatot tesz kedvezményes étkezési térítési díj megállapítására.8 pl: átmeneti anyagi nehézséggel küzd a család)

 

VI. Szülők az óvodában

 

1. A szülők jogai és kötelességei

1.1 A szülő jogai

1.1.1. A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, Munkatervét tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor betekintés céljából át kell adni a szülőnek.

1.1.2. Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.

1.1.3. Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vehet a foglalkozásokon.

1.1.4.A szülői szervezet, közösség szótöbbséggel dönt a saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,tisztségviselőinek megválasztásáról. Az óvodai szülői szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.(Csoportonként 4 fő SZM vezető.)

1.1.5. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, és az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten.

1.1.6. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – anyagi támogatást kapjon.

1.1.7. A szülőnek az óvodai élet szervezésével kapcsolatos észrevételét, írásbeli javaslatát az intézmény vezetője, a nevelőtestület, és az óvoda SZMK megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül, az óvoda SZMK-től legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kap.

1.1.18. A szülőt megilleti az a jog, hogy személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.

1.1.9. Az óvodáztatási támogatás

Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia.

Az óvoda vezetője köteles:

·         az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatni a szülőt a mulasztás következményeiről.

·         a kifizetés esedékességét megelőzően – a jegyző által meghatározott időpontban – tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, hogy a január–júniusi, vagy a július–decemberi időszakban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, továbbá arról, hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket,

·         értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik.

1.2. A szülő kötelességei

Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és legalább fél évenként írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatja:

·         Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt a kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekről.

1.2.1. A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, megadjon minden tőle elvárható segítséget gyermekének, együttműködve az óvodával, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését

1.2.2. Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását;  hároméves kortól. A köznevelési törvény  értelmében,2015.09.01.-től amikor a gyermek betölti a harmadik életévét, a nevelési év első napjától (szeptember 1.) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül, a szervezett foglalkozások idején óvodai nevelésben kell részesülnie.

Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja vinni a gyermekét, az új óvoda igazolását meg kell kérni. Visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt.

1.2.3. Kötelessége, hogy segítse gyermeke közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.

1.2.4. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.

1.2.5. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.

1.2.6. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének  a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

Ha ennek a kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

 

2. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.

Például:

·         ne tegyenek a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre;

·         ne biztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az gyermeküket érte is esetleg sérelem.

2.1.A gyermekek jutalmazásának elvei és formái

Az értékelés kiterjed a gyermek viselkedésére, szokásaira, társas kapcsolataira, testi, értelmi képességeinek, készségeinek fejlődésére. Az óvodában alkalmazott jutalmazás verbális és nonverbális kifejezések, kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése,kiemelt – megtisztelő feladatadás. A napi munkánk során a pozitív értékelés eszközeivel élünk – dicséret, simogatás, kedves gesztus, stb...- Nem jutalmazunk tárgyal, édességgel. Az egyes gyermekek értékelése kizárólag a szüleikre tartozik, ezért nem lehet közös szülői fórumok témája. Fejlettségmérések alkalmával, tankötelezetté váláskor minden gyermek szülőjével elbeszélgetnek az óvónők az iskolára való felkészültségről. A gyermekek testi fejlettségét az orvossal, védőnővel együttműködve állapítják meg az óvónők.

2.2.Fegyelmező intézkedések formái

Az életkori sajátosságokból fakadóan mindig pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása a lehetséges fegyelmezési formák. Az óvodában meg kell előznünk az agresszív megnyilvánulások megjelenésének minden formáját. Nem engedhető meg sem szóban, sem jelben, sem fizikai erőszakban a durvaság. Tilos a gyermekek megszégyenítése, kiközösítése, kigúnyolása, csoportból való eltávolítása, szükségleteik megvonása, testi bántalmazás. A fegyelmező intézkedés mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyereket.

 

3. A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei

A szülőknek lehetőségük van arra, és azt mi igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Az együttműködésre alkalmas fórumok:

·         szülői értekezletek,

·         munkadélelőtt, munkadélután,

·         nyílt napok,

·         közös rendezvények, ünnepek

·         fogadóórák (vezetői, óvónői),előre egyeztetett időpontban

·         az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések.

Kérésünk, hogy reggel és hazavitelkor a néhány mondatos információcserén túl se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetés miatt az óvónő figyelmét a gyermekekkel való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el, mert az előidézheti baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát!

Gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől vagy az óvodavezetőtől kérjenek. Az óvodatitkár, a dadusok nem illetékesek.

Hírein és tájékoztatóink rendszeresen megtalálhatóak a faliújságokon. Kérjük ezek folyamatos figyelemmel kisérését, a közölt időpontok betartását, és kérésünk esetén aláírásukkal igazolni annak tudomásul vételét.

Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, WC-jének) és udvarának a szülők általi használatának rendjét az ÁNTSZ-előírásoknak és a helyi szabályozásoknak megfelelően alakítjuk. Az intézmény egész területén, beleértve az óvoda udvarát is, tilos a dohányzás!

 

4. Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje

4.1. A befizetések időpontját előre kifüggesztjük az óvoda faliújságjára. (Minden hónap 11-15.-e között meghatározott napon, délelőtt)

4.2. Az étkezést mindig előre kell fizetni, a havi esetleges hiányzásokat utólag levonjuk, erről számlát állítunk ki melynek 1pl. –át a szülő megkapja.

4.3. Az ingyenes étkezés, normatív állami támogatás  a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén igényelhető folyamatosan(rendszeres nevelési segélyről szóló határozat bemutatása, három  vagy több gyermek megléte, orvosi igazolás tartós betegségről, fogyatékos a családban, nettó jövedelem határt nem érik el),A kedvezmények felmérése a nevelési év elején szülői nyilatkozatok alapján történik, illetve folyamatosan

A jogszabályoknak és önkormányzati rendeletnek megfelelően az arra rászoruló családok kedvezményt kaphatnak az étkezési díjak fizetéséből.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani a MÁK által kiadott” Hatósági Bizonyítványt a családi pótlék folyósításáról”, ennek hiányában családi pótlékot igazoló szelvényt, banki igazolást, vagy bankszámlakivonat arra vonatkozó részét .Tartós betegség esetén az orvosi igazolás szükséges a kedvezmények megállapításához.

4.4. Az önkormányzat további térítési kedvezményt adhat, amennyiben a család írásban igazolja jövedelmét, és az a megjelölt összeghatár alatt van.

4.5. Hiányzás esetén a következő napi étkezés lemondható 8 óráig. A lejelentés 24 óra múlva lép életbe, és a következő befizetéskor írható jóvá. Amennyiben a gyermek a lejelentett napok után továbbra is hiányzik, újra le kell jelenteni, mert a folytatás nem automatikus. Lejelenteni  telefonon a gazdasági irodán, illetve az óvónőknél lehet.

A lejelentés elmulasztása esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség, és az étel elvitelére sincs mód.

4.6. A fizetési kötelezettség elmulasztása miatt a gyermek óvodai ellátása nem szüneteltethető!

 

VII. Pedagógiai munka az óvodában

 

1. Az óvoda mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyermek egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen

a)      az egészséges táplálkozás,

b)      a mindennapos testnevelés, testmozgás,

c)      a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek megelőzése,

d)     a bántalmazás és az óvodai erőszak megelőzése,

e)      a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,

f)       a személyi higiéné

területére terjednek ki.

 

2. Az óvodai életet, a foglalkozásokat óvodánk oly módon  szervezi, hogy a szülők és a fenntartó igényeinek megfeleljen, és a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak. Az óvoda saját pedagógiai programja bármikor elkérhető a vezetőtől, vagy megtekinthető a csoportok faliújságjain.

 

3. Óvodánk kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése, hagyományaink és helyi szokásaink ápolása, átadása. Kiemelt feladat továbbá a játékkal, mesével tanítás, családias légkör biztosítása, a mozgásra, környezetünk védelmére való nevelés.

 

4. Nevelési alapelveink szerint törekszünk arra, hogy az általunk nevelt gyermekek sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. Személyiségük kibontakoztatásakor figyelembe vesszük életkori sajátosságaikat és egyéni képességeiket. Nevelésük során a gyermek mindenek felett álló érdekeit tartjuk szem előtt. Célunk és feladatunk, hogy olyan humán légkörben éljünk és dolgozzunk, amelyben gyermek és felnőtt egyaránt örömét leli, ahol a szeretet természetes, igazi érzésként árad, amelyben az emberség példája utánzásra méltó az egymásra hatás folyamatában. A nevelés hosszú folyamatába - óvodáskor idejére - bekapcsolódva, a szülőkkel együtt gondolkodva, az egymást elfogadó, tisztelő és segítő nevelőtársi viszony során közös célunk: hogy a gyermekekből derűs, egészséges lelkű, teljesítményre képes, szeretetet adni és kapni tudó, az emberi élet értékeit felismerő és azok szerint élő felnőttet neveljünk. Teljes felelősséggel tudjuk, hogy amit itt és most teszünk, annak nem csak a jelenben van eredménye, hatása a jövőbe mutat

 

5. A játék és a játszó gyermek tiszteletben tartása közben sokféle tevékenységi lehetőség biztosításával segítjük a gyermekeket az élmények, a tapasztalatok megszerzésében, az emberi együttműködés formáinak tanulásában, önmaguk és a világ megismerésében. Arra neveljük őket, hogy értsék, és tolerálják a másságot, szeressék és védjék a természet minden teremtményét. Óvodánkban a folyamatos napirend rugalmasan szolgálja a gyermekek érdekeit.

 

6. Hit- és vallásoktatás: a gyermek joga, hogy hit- és vallásoktatásban vegyen részt. A hit- és vallás- és egyéb oktatást az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve szülői igény alapján szervezzük meg intézményünkben.

 

VIII. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok

 

1. Az óvoda bejárata napközbeni zárásának rendje a bejárati ajtón, mindenki számára jól látható helyen olvasható.

2. A vezető szabályozza az óvoda épületében való tartózkodást, amely előírás a szervezeti és működési szabályzatban található meg.

3. A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: a vezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára.

4. Fontos és betartandó előírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható.

5. A dohányzás az intézmény teljes területén tilos. Tilos továbbá az óvoda területén az alkohol- és a drogfogyasztás.

6. Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható, kivéve az óvoda által szervezett rendezvényen.

7. A tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők felsorolását az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

8. Veszélyforrások feltárása, megelőzése: elektromos berendezések, világító testek,konnektorok rendszeres felülvizsgálata , csak óvónő használja, gyermek ne nyúljon hozzá, teremben szaladgálni csak óvónő által vezetett foglalkozáson lehet, felmosás után nem tartózkodhat gyermek a helyiségben, hibás eszközök tárgyak azonnali eltávolítása,tálalás csak megfelelő hőmérsékleten történhet, tisztítószerek tárolása: a gyermek számára elérhetetlen, felhasználásukkor a helyiségben gyermek ne tartózkodjon, fertőzéskor-rendszeres fertőtlenítés, csak saját holmijukat használják,leesés magas tárgyakról ütéscsillapító aljzatot biztosítunk, utcai közlekedés, tömegközlekedési eszköz használata: megfelelő számú kísérő, páros sorok, útvonalak helyszínek biztosítása – a gyerekek tartsák be az óvónő által ismertetett szabályokat, elegendő férőhely biztosítása,

9. Megbotránkoztató viselkedés (pl.: alkoholos állapot) esetén az óvoda dolgozói felszólíthatják a helytelenül viselkedő személyt az óvoda elhagyására.

A csoportok óvó – védő intézkedéseinek betartásáért az óvónő felelős.

- Az óvoda helyiségei és annak felszerelései, az udvar és  játékszerei kizárólag óvónői felügyelet mellet használhatók.

- Az óvónő köteles megkövetelni a gyermektől az udvari játékeszközök és építmények rendeltetésszerű használatát.

- Az udvarról való távozást a szülők jelezzék az udvaron tartózkodó óvónőnek. A gyermekért érkező szülő a gyermek átvétele után felelős a gyermekért.

- A szülő biztosítson az udvari élethez az évszaknak és időjárásnak megfelelő, a gyermek szabad mozgását nem akadályozó ruházatot.

- A gyermek napközben a csoportszobát csak az óvónő engedélyével hagyhatja el.

- A napi nyitva tartás letelte után a szülő és gyermeke köteles elhagyni az óvoda területét!

 

Mindennapi munkánkkal szeretnénk kisugároztatni nevelői hitvallásunkat:

"Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud:
Játékot, zenét, örömöt, de hogy mit fogad el, 
Azt bízzuk rá!
Csak az a lelki táplálék válik javára, 
Amit maga is kíván."

 

IX. A házirend nyilvánossága, megismerése

 

 A házirend nyilvánosságra hozatala a szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása érdekében az intézmény épületében kifüggesztjük.

A házirend 1 példányát az óvodai beiratkozáskor a szülőnek átadjuk, és az átvételt a szülő aláírásával igazolja.

  

X. Záró rendelkezések

 

Hatályba lépés ideje, érvényessége:

Fenntartói jóváhagyást követően, a kihirdetéstől határozatlan ideig, illetve visszavonásig.

A házirend az óvoda dolgozóira, és szülőkre egyaránt kötelező érvényű .

A házirend felülvizsgálatának rendje: 2 évente

Jogszabályi és egyéb változások alkalmával minden nevelési év végén.

Módosítás: amennyiben a felülvizsgálat szükségessé teszi, valamint jogszabály változás következtében, továbbá szülő vagy pedagógus javaslatra..

 

A házirend elkészítéséről és közzétételéről mint óvodavezető gondoskodom.

 

Kelt: Zamárdi, 2015. augusztus  31. nap

 

..........................................

óvodavezető

 

XI. Legitimációs záradék

 

 

1. Elfogadó határozat

Az intézmény nevelőtestülete a házirend tartalmát megismerte, nevelőtestületi értekezleten megvitatta, és elfogadta, az elfogadásról jegyzőkönyv készült, mely a dokumentum mellékletét képezi.( módosítás törvényi változás miatt: Gyvt.151.§ módosított(5) bekezdés – ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés, Köznevelésről szóló törvény: 8.§- ának  2015.09.01-jén hatályba lépő(2) bekezdés: 3 éves kortól kötelező napi legalább 4 órába óvodai foglalkozáson részt venni, Módosítások: IV.1.2.3. , V.5.2. ,VI.4.3.

 

Kelt: Zamárdi, 2015. augusztus 31.

 

Borsodiné Kaszner Julianna

a nevelőtestület képviselője

 

2. Véleményezési jog gyakorlása

A Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda szülői munkaközössége (SZMK) nevében kijelentem, hogy az intézmény házirendjének tartalmát megismertük, véleményeztük, annak tartalmával egyetértünk.

 

Kelt: Zamárdi, 2015 év 09 hónap 10 nap

 

Nagyné Pál Ildikó                 

az  SZMK elnöke

 

3. Egyetértési nyilatkozat

 A Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda  házirendjével  egyetértünk, azt elfogadjuk és támogatjuk.

 

Kelt: Zamárdi, 2015 év 09 hónap 28 nap

259/2015.(IX.28.) KT határozat

 

Csákovics Gyula       

Polgármester

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes